Sklep dla tych, którzy lubią swoją kuchnię

Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 23-12-2014 przez przedsiębiorcę F.H. "SKŁAD KUPIECKI" ANNA GAWIOR określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem smak-kuchni.pl

 : przedsiębiorca działający pod firmą FIRMA HANDLOWA "SKŁAD KUPIECKI" ANNA GAWIOR i posługujący się numerem Regon: 272308767 oraz numerem NIP: 6341021271, wpisany do CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;Siedziba Sprzedawcy : ul. Olimpijska 24, 41-100 Siemianowice Śląskie;Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Olimpijska 24, 41-100 Siemianowice Śląskie;Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;. Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://smak-kuchni.pl/,Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innymrównoważnym jednoznacznym sformułowaniem;Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym wzakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkachsprzedaży.2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie dozawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musizawierać następujące dane:a) nazwiska i imionab) numer telefonuc) adres poczty elektronicznej e-maild) adres do wysyłki4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7.Ochrona danych osobowych.5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danychwprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych doZamówienia.6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni roboczew godzinach 08-16.7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówieniado realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniuZamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę zwykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającegowłasność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacićSprzedawcy cenę Zamówienia.9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu powybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak tookreślono w rozdziale 3. Warunki płatności.Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 2.10. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach iterminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono wrozdziale 4. Warunki dostawy.11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bezwad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5.Reklamacje.12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podaniaprzyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadkuodstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie oodstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.3. WARUNKI PŁATNOŚCI1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łącznącenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawyobowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatekVAT.3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:a) za pobraniemb) przy odbiorze osobistym u sprzedawcyc) przelew bankowyd) szybki e-przelew bankowye) karta płatnicza4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne zewzględu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością zapobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.4. WARUNKI DOSTAWY1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będąceprzedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązanyte rzeczy odebrać.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednaknie później niż w ciągu 2 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnegouzgodnienia w tym zakresie.3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianychNasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 3.rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:a) dostawa na adres odbiorcyb) odbiór osobisty u sprzedawcyc) odbiór w placówce Poczty Polskiejd) inne (np. Paczkomaty, Kolporter)6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne zewzględu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane wzamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.5. REKLAMACJE1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizycznąlub prawną (rękojmia).2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lubskorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinnazawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adrese-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz danekontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opiswady będącej podstawą złożenia reklamacji.4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jejotrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcydostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszeniakosztów.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest toobowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjnySprzedawcy przed jego upływem.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przezKonsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 4.która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia wposiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaoświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przezniego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKonsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dlaniego z żadnymi kosztami.6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się zezwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lubdostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiwcześniej.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowiponiesionych przez niego dodatkowych kosztów.8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przezSprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił odUmowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowaniaterminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swójcharakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przezKonsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania zniej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiprzedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia odumowy;b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótkitermin przydatności do użycia;d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którejpo otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względówhigienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przyzawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którychwartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonaniapilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, którychwykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonanianaprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu dododatkowych usług lub rzeczy;h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programyNasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 5.komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;j) zawartej w drodze aukcji publicznej;k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianieświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia odumowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającegoczynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jestSprzedawca.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danychosobowych.3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dozłożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jestustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również zewzględu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jestustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnieniaprawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:a) nazwiska i imionab) numer telefonuc) adres poczty elektronicznej e-maild) adres do wysyłkie) Numer Identyfikacji Podatkowej7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przezSprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim naprzesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwodanych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostępdo nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utraciedanych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.9. Zamawiającemu przysługuje prawo:a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywaniauzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 6. b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, oile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisówprawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy stanąsię one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listempoleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którymto nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mailKonsumenta podany przez niego w Zamówieniu.2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:a) głównych cechach świadczenia;b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalnośćgospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsumentmoże szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;f) sposobie i terminie zapłaty;g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcęprocedurze rozpatrywania reklamacji;h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzórformularza odstąpienia od umowy;i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli zewzględu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w którychkonsument traci prawo odstąpienia od umowy;k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał orazsposobie zapoznania się z nim;o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym iprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt